Statut društva

Na podlagi določil 4., 9. in 13. člena Zakona o društvih (Ur. l. RS št. 61/2006) je občni zbor Kulturnega društva Schellenburg dne 12.04.2011 in spremenjen dne 06.06.2011 ter 20.07.2011, skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih (Ur. L. RS, št. 39/2011) sprejel temeljni akt, ki se glasi:

STATUT
I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen
Kulturno društvo Schellenburg (v nadaljevanju: društvo) je prostovoljno in samostojno združenje fizičnih oseb, ki jih povezuje skupni interes organiziranja in izvajanja kulturnih in izobraževalnih dogodkov in prireditev.
2. člen
Društvo deluje na območju Republike Slovenije s sedežem v Ljubljani, na naslovu Ulica Josipine Turnograjske 8, 1000 Ljubljana.
Kulturno društvo Schellenburg je pravna oseba zasebnega prava.
Društvo ima svoj transakcijski račun pri Novi Ljubljanski banki.
Društvo zastopa in zanj podpisuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.
3. člen
Ime društva je: Kulturno društvo Schellenburg.
Društvo ima svoj žig in znak.
Žig je okrogle oblike, premera 3 cm, z znakom in imenom društva.
4. člen
Delo društva in njegovih organov je javno.
Društvo obvešča o svojem delovanju ožjo in širšo javnost:
Ožjo javnost obvešča:
 • z objavljanjem vabil in zapisnikov na oglasni deski v prostorih društva,
 • s tem, da so zapisniki vseh organov društva dostopni na vpogled vsem članom društva,
 • preko internetnih strani,
 • z izdajanjem obvestil v obliki pisnih brošur.
Širšo javnost obvešča:
 • s tem, da so seje organov društva javne,
 • prek drugih sredstev javnega obveščanja,
 • z vabili, plakati in zloženkami.
Za zagotovitev javnosti dela in obveščanja javnosti je odgovoren predsednik društva.

Vsak član društva ima pravico vpogleda v materialno in finančno dokumentacijo društva.

II. NAMEN,  CILJI IN NALOGE DRUŠTVA 

 

5. člen 
Namen društva:
 • s kakovostnim, raznovrstnim in kreativnim programom zapolniti primanjkljaj kulturno-umetniških in sakralnih vsebin v Ljubljani in širše,
 • ohranjanje in poustvarjanje slovenske kulturne dediščine in jezika ter spoznavanje mednarodnih kultur,
 • prebujanje ustvarjalnosti na različnih nivojih,
 • oživljanje kulturnega življenja v mestnem jedru.
6. člen
Cilji društva:
 • kulturno, vzgojno in izobraževalno osveščanje otrok, mladih in odraslih,
 • povezovanje podobno mislečih ljudi, izmenjave mnenj in izkušenj,
 • sodelovanje s podobnimi organizacijami doma in na tujem,
 • duhovna rast sodelujočih v krščanski veri, etiki in kulturi.
7. člen
Naloge društva:
 • izvajanje ter vzpodbujanje koncertov in pevskih revij, predvsem na področju sakralne glasbe,
 • organiziranje in omogočanje ostalih glasbenih ter gledaliških prireditev,
 • likovne, fotografske, modelarske in ostale razstave,
 • ustvarjalne delavnice za otroke, mladostnike in odrasle,
 • predstavitve knjig, arhivskega materiala in ostalih kulturno-izobraževalnih vsebin,
 • potopisna predavanja in ostale projekcije kot celovečerni in dokumentarni filmi,
 • strokovna izobraževanja in seminarji.
III. ČLANSTVO
8. člen
Član društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki sprejema ta statut ter namene in cilje društva in podpiše pristopno izjavo. Za mladoletnika do 15. leta starosti podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, ki ga zastopa tudi v organih društva. Nove člane sprejema upravni odbor.
Člani društva lahko postanejo tudi tuji državljani; zanje veljajo isti pogoji kot za državljane Republike Slovenije.
Članstvo v društvu je prostovoljno. Evidenco članov vodi upravni odbor društva.
9. člen 
Vsak član mora plačati letno članarino. Višino članarine določi upravni odbor.
10. člen
Član društva ima pravico:
 • da voli in je izvoljen v organe društva,
 • da sodeluje pri delu organov društva,
 • da daje predloge in pobude organom društva k delu in izpolnjevanju nalog,
 • da odstopi z voljene in imenovane funkcije,
 • da izstopi iz društva,
 • da je seznanjen s programom in poslovanjem društva,
 • da sprejema pohvale in nagrade za svoje delo v društvu,
 • da sodeluje oz. uresničuje cilje društva,
 • do tajnosti in diskretnosti v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.
11. člen
Član društva ima dolžnost:
 • da zastopa interese in ohranja ugled društva,
 • da spoštuje ter izvaja statut in sklepe organov društva,
 • da redno plačuje članarino,
 • da tvorno sooblikuje programe, s katerimi društvo izpolnjuje svoj namen in uresničuje cilje,
 • da se udeležuje sej in sodeluje pri delu organov društva,
 • da ohranja tajnost in diskretnost.
12. člen 
Častni član lahko postane oseba, ki je s svojim delovanjem pomagala društvu in jo društvo imenuje na občnem zboru.
Za častne člane veljajo ista določila kot za redne člane društva, kot sledi iz 10. in 11. člena tega Statuta.  Častni član, ki ni redni član društva, nima volilne pravice in pravice odločanja.
Plačila članarine so častni člani društva oproščeni.
13. člen
Za svoje delo v društvu člani praviloma ne prejemajo plačila, razen če je to s posebnim sklepom upravnega odbora drugače določeno.
14. člen
Članstvo v društvu preneha:
 • s podpisom izstopne izjave, ki jo član predloži upravnemu odboru,
 • z izključitvijo na podlagi sklepa disciplinske komisije,
 • s smrtjo.
IV. ORGANI DRUŠTVA
15. člen
Društvo ima naslednje organe:
 • občni zbor,
 • upravni odbor,
 • disciplinska komisija.
OBČNI ZBOR
16. člen
Občni zbor je najvišji organ društva. Sestavljajo ga vsi člani društva ter častni člani društva.
17. člen
Občni zbori članov so lahko redni ali izredni. Redni občni zbor skliče upravni odbor praviloma enkrat letno, obvezno pa ob izteku mandatov organov društva. Izredni občni zbor skliče upravni odbor na lastno pobudo ali na zahtevo vsaj tretjine članov društva, ki svojo pobudo za sklic izrednega občnega zbora predložijo upravnemu odboru.
Na podlagi pobude, je upravni odbor je dolžan v roku 15 dni sklicati izredni občni zbor in sicer najkasneje v 21 dneh od dneva sklica izrednega občnega zbora.
Na izrednem občnem zboru se obravnavajo le zadeve, zaradi katerih je bil sklican.
18. člen 
Če upravni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v navedenih rokih, lahko ena tretjina rednih članov društva skliče izredni občni zbor na lastno pobudo.
19. člen
Svoje sklepe sprejema občni zbor z večino glasov navzočih članov.
Pri sklepanju o spremembah statuta ali prenehanju delovanja društva morata za sprejetje glasovati najmanj dve tretjini navzočih članov, s tem, da mora biti pri glasovanju navzočih vsaj polovica vseh članov društva.
20. člen
Občni zbor, reden kot izreden, je sklepčen, če je ob napovedanem času navzočih več kot polovica vseh članov. Če sklepčnosti ni, se počaka dvajset minut, in če je tedaj navzočih najmanj deset članov, je občni zbor sklepčen. Sklepčnost v tem členu ne velja, če občni zbor sklepa o spremembah statuta ali o prenehanju društva, kot to opredeljuje 19. člen tega statuta.
21. člen
Redne in izredne občne zbore društva sklicuje upravni odbor s pisnim vabilom, ki mora vsebovati tudi dnevni red seje. Vabilo mora biti objavljeno vsaj 21 dni pred začetkom občnega zbora.
Redne in izredne občne zbore je mogoče izvesti tudi na korespondenčni način z uporabo informacijske tehnologije, kot sta elektronska pošta oz. videokonferenca.
Za sklic in izvedbo korespondenčnega občnega zbora se smiselno uporabljajo določbe tega statuta, ki opredeljujejo sklic in izvedbo sej rednega in izrednega občnega zbora.
22. člen
Občni zbor vodi predsednik upravnega odbora ob prisotnosti vsaj še enega člana upravnega odbora in zapisnikarja. Pred začetkom seje občnega zbora morajo prisotni izglasovati overovitelja zapisnika.
23. člen
Naloge občnega zbora so:
 • razpravlja o delu in poročilih upravnega odbora društva ter sklepa o njih,
 • določa usmeritev društva,
 • odloča o pritožbah proti sklepom upravnega odbora društva,
 • sprejema program za delo društva med dvema občnima zboroma,
 • spreminja ter dopolnjuje statut društva,
 • sklepa o finančnem načrtu za prihodnje leto in potrjuje zaključni račun za minulo leto,
 • voli in razrešuje upravni odbor, disciplinsko komisijo
 • voli in razrešuje predsednika društva,
 • odloča o prenehanju delovanja društva,
 • ustanavlja delovna in strokovna telesa (odbore, komisije, svete, …),
 • daje smernice, navodila, predloge in naloge upravnemu odboru,
 • opravlja še druge zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo pristojnost.
 • opravlja nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva.
O delu občnega zbora se piše zapisnik. Podpišejo ga predsednik upravnega odbora in zapisnikar.
UPRAVNI ODBOR
24. člen
Upravni odbor sestavljo trije člani:
 • predsednik,
 • podpredsednik ter
 • tajnik/blagajnik.
25. člen
Upravni odbor je izvršilni organ društva in opravlja naloge, ki mu jih naloži občni zbor, ter zadeve, ki po svoji naravi sodijo v njegovo pristojnost.
Upravni odbor društva opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno tehnične zadeve.
Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.
26. člen
Člane upravnega odbora voli občni zbor za dve leti in so lahko večkrat zaporedoma izvoljeni. Če izvoljeni ne sprejema funkcije, se izvoli drugega.
27. člen
Upravni odbor lahko odloča, če je prisotna večina članov upravnega odbora. Sklepi so veljavni, če zanj glasuje večina prisotnih članov odbora.
Seje sklicuje predsednik upravnega odbora, ob njegovi odsotnosti pa podpredsednik.
V primeru predčasnega odstopa predsednika upravnega odbora, ki poda odstopno izjavo v pisni obliki, le ta stopi v veljavo z dnem odstopa.
V primeru odstopa predsednika upravnega odbora ali izpraznitve katerega drugega mesta v upravnem odboru, upravni odbor v skladu s tem statutom skliče izredni občni zbor, na katerem se izvoli novega predsednika oz. člana.
28. člen
Naloge upravnega odbora:
 • sklicuje občni zbor,
 • skrbi za izvrševanje programa dela društva,
 • pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa,
 • skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,
 • upravlja s premoženjem društva,
 • izvršuje naloge, ki mu jih naloži občni zbor,
 • pripravi predlog spremembe statuta in drugih splošnih aktov,
 • vodi evidenco članov,
 • opravlja še druge naloge za uspešno delo društva.
Predsednik upravnega odbora vodi seje upravnega odbora. V primeru njegove odsotnosti jih vodi podpredsednik. Tajnik piše zapisnike sej in vodi evidenco o prisotnosti članov na sejah. Blagajnik pobira članarino in vodi finančno poslovanje društva.
Člane upravnega odbora voli občni zbor. Odgovorni so občnemu zboru.
Predsednik upravnega odbora je tudi predsednik društva.
DISCIPLINSKA KOMISIJA
29. člen
Disciplinsko komisijo sestavljajo trije (3) člani, ki jih izvoli občni zbor za dobo dveh (2) let. Predsednika disciplinske komisije izvolijo člani disciplinske komisije med seboj. Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek in izreka kazni po disciplinskem pravilniku.
30. člen
Za disciplinski prekršek se šteje hujše nespoštovanje statuta društva, sklepov organov društva ter vsako drugo ravnanje, ki huje prizadene interese in ugled društva.
31. člen
O disciplinski odgovornosti odloča na 1. stopnji disciplinska komisija, ki se ravna po disciplinskem pravilniku društva. Pritožba na sklep disciplinske komisije je možna v roku 30 dni na občni zbor društva. Sklep občnega zbora je dokončen. Za disciplinski postopek se smiselno uporabljajo določbe Zakona o kazenskem postopku.
32. člen
Članom kluba se lahko izrečejo naslednji ukrepi:
 • opomin,
 • javni opomin,
 • izključitev.
33. člen 
Disciplinski pravilnik mora biti sprejet na občnem zboru v roku 60 dni od vpisa v register oz. pridobitve statusa pravne osebe.
V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE
34. člen
Društvo pridobiva sredstva za svoje delo:
 • s članarino,
 • iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
 • z darili in volili,
 • s prispevki donatorjev in sponzorjev,
 • iz javnih sredstev,
 • iz drugih virov.
35. člen
Društvo lahko poleg prej navedenih namenov opravlja tudi pridobitno dejavnost, ki je neposredno povezana z nameni in cilji društva, in sicer:
 • zaračunavanje vstopnin na koncerte in prireditve, SKD 82.300, Organiziranje kulturnih prireditev,
 • zaračunavanje kotizacije za udeležbe na strokovnih predavanjih in seminarjih, SKD 85.520, Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti.
Pridobitna dejavnost se opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon.
36. člen
Dohodki in izdatki društva potekajo po finančnem načrtu dohodkov in izdatkov za koledarsko leto, po sklepih organov društva in v skladu s splošnimi predpisi, ki veljajo za društva. Finančno materialno poslovanje društva je javno.
37. člen
Društvo nima v lasti nobenih premičnin in nepremičnin.
38. člen
Finančno in materialno poslovanje mora biti usklajeno z računovodskim standardom za društva. Finančno poslovanje se odvija preko transakcijskega računa pri Novi Ljubljanski banki, za drobne izdatke pa se uporablja ročna blagajna v skladu s pravili o blagajniškem maksimumu.
Finančne listine podpisujeta predsednik upravnega odbora in blagajnik. Odredbodajalec je predsednik upravnega odbora, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.
39. člen 
Društvo ima svoj pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju. Pravilnik mora biti sprejet na občnem zboru v roku 60 dni od vpisa v register oz. pridobitve statusa pravne osebe.
Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu z zakonodajo in pravilnikom o finančnem in materialnem poslovanju, v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanje podatkov o finančnem in materialnem poslovanju, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.
40. člen
Nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva izvaja občni zbor.
VI. PRENEHANJE DELOVANJA DRUŠTVA
41. člen
Društvo preneha obstajati:
 • s sklepom občnega zbora na način, kot je določen v statutu,
 • po samem zakonu.
42. člen
V primeru prenehanja obstoja in delovanja društva preidejo njegova sredstva in premoženje na Uršulinski samostan Ljubljana.
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. Prenos opravi upravni odbor društva.
43. člen
Kulturno društvo Schellenburg je bilo ustanovljeno na ustanovnem občnem zboru dne 12.04. 2011, na katerem je bil sprejet statut. Ta statut s spremembami začne veljati z dnem sprejema na izrednem občnem zboru, dne 20.07.2011.

V Ljubljani, dne 20.07.2011
Predsednica Kulturnega društva Schellenburg
Božena Kutna